De burgemeester van Elburg brengt geridderden telefonisch op de hoogte.

24-04-2020

Koninklijke Onderscheidingen 

Gemeente Elburg

 

 

Lintjesregen in de gemeente Elburg

Op 24 april heeft burgemeester Jan NathanRozendaal zes inwoners van de gemeente Elburg telefonisch meegedeeld dat aan hen een Koninklijke Onderscheiding is verleend. Als gevolg van de maatregelen vanwege de Coronacrisis, kon dit jaar de lintjesregen helaas niet op de traditionele wijze plaatsvinden en konden de versierselen niet aan de gedecoreerden worden uitgereikt. Het is de bedoeling dat de officiële uitreikingen later dit jaar zullen plaatsvinden. Vijf gedecoreerden zijn benoemd tot Lid en één gedecoreerde tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 

Grietje Visser-van Lente

Greet Visser heeft een lange en veelzijdige staat van dienst als vrijwilligster. Van 1976 tot 1988 was ze secretaris van het bestuur van drie lagere scholen in Wezep. Van 1978 tot 1990 was ze voorzitter van de vrouwenvereniging en van 1980 tot 1990 lid van de zendingscommissie van de Ned. Hervormde Kerk te Wezep. Van 1980 tot 1990 was ze hoofdredacteur van "Nieuw Nederland", het partijblad van de RPF, de politieke voorganger van de ChristenUnie. In de periode 1990 tot 1996 was ze bestuurslid / voorzitter van de Stichting Welzijn Ouderen Arnemuiden. Van 1994 tot 2002 maakte ze deel uit van het bestuur van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Sinds 2001 is mevr. Visser bestuurslid van de ouderencontactmiddagen van de Ned. Hervormde Kerk in Elburg. Van 2005 tot 2019 was ze lid / voorzitter van de klachtencommissie van zorginstelling WZU Veluwe. Sinds 2014 is ze lid van de evangelisatiecommissie en Bijbelkringleidster van de Ned. Hervormde Kerk te Elburg. 

Vanaf 2014 is ze actief voor GlobalRize, een organisatie die zich inzet om via internet het Evangelie wereldwijd te verspreiden. Sinds 2008 is ze in diverse functies vrijwilligster bij Stichting Vrienden Museum Sjoel Elburg. Daarnaast heeft mevr. Visser haar echtgenoot, die burgemeester was van achtereenvolgens Arnemuiden, Nieuw-Lekkerland en Elburg, als 'bijzonder vrijwilligster' terzijde gestaan. In die hoedanigheid had ze de rol van 'burgermoeder', een rol die ze altijd met veel verve en hartelijke betrokkenheid heeft vervuld.

Mevrouw Greet Visser is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Gerharda Josephina Brink-van Bussel

Gerda Brink-van Bussel verricht al zo’n 45 jaar vrijwillige werkzaamheden van uiteenlopende aard. Tussen 1975 en 2017 heeft zij meerdere vrijwilligersfuncties bekleed bij de Zwem- en Polo Club ‘de Hokseberg’ in ’t Harde. Van ‘busmoeder’ tot scheidsrechter en bestuurslid van de zwemcommissie.Zij heeft meer gedaan in de zwemwereld. Van 2000 tot 2018 was zij vrijwilligster bij Zwembad ‘de Hokseberg’ in ’t Harde. Samen met anderen heeft zij de zwem4daagse en de seniorentriatlon georganiseerd.Maar ook op ander sportief terrein was zij vrijwillig actief. 

Tussen 1992 en 2019 was zij kantinemedewerkster en interieurverzorgster bij voetbalvereniging S.V. ’t Harde. Daarnaast hielp zij mee bij allerlei activiteiten van de voetbalvereniging, zoals tijdens de traditionele markt op Hemelvaartdag. Mevrouw Brink-van Bussel heeft zich ook op een ander vlak vrijwillig ingezet voor de samenleving. Van 2009 tot 2014 was zij vrijwilligster bij Dagactiviteitencentrum ‘Shalom-Careander’ in ’t Harde. Wekelijks heeft zij gewandeld met de cliënten en ondersteuning geboden tijdens de ‘soosmiddagen’. Tussen 2013 en 2019 was zij vrijwilligster tijdens de Ontmoetingsmiddagen van Ontmoetingscentrum ‘Jeanne d’Arc’ in ’t Harde. Zij trad hier op als gastvrouw en ondersteunde de activiteiten aldaar. Ook heeft zeenige tijd meegeholpen bij activiteiten van de Zonnebloem, afdeling ’t Harde (bijvoorbeeld bij de bingo en bij uitjes). Vanaf 2004 is mevrouw Brink-van Bussel ook nog betrokken bij het organiseren van de wandelvierdaagse in ’t Harde. Zij treedt op als verkeersregelaar en helpt ook mee bij het schenken van limonade.

Mevrouw Gerda Brink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Harmen Dijkhuizen

Harm Dijkhuizen heeft op een breed terrein zijn sporen als vrijwilliger ruimschoots verdiend.

Van 1999 tot 2008 was hij bestuurslid/secretaris van stichting BEZA (Stichting tot Bevordering  EvangelischeZendingsarbeid). Van 2005 tot 2016 vervulde hij de functie van secretaris van stichting Het Weduwen-Hofje. Van 1999 tot 2010 heeft hij zich vrijwillig ingezet voor de Vrije Evangelische Gemeente (VEG): van 1999 tot 2002 voor de VEG Oldebroek en - na de verzelfstandiging - van 2003 tot 2010 voor de VEG Elburg. Van 2005 tot 2015 was hij lid van de Adviesraad Sociale Zaken van de gemeente Elburg. Van 2007 tot 2011 was hij lid/secretaris van de cliëntenraad van zorginstelling Het Baken te Elburg. Van 2000 tot 2004 was hij bestuurslid/penningmeester van Vereniging Gemeenschapshuizen ’t Harde en van 2006 tot 2017 was hij lid van de GoorcommissieSinds een aantal jaren maakt hij deel uit van de muziekcommissie van het Interkerkelijk Gemengd Koor ’t Harde. Verder kunnen nog zijn volgende ‘wapenfeiten’ als vrijwilliger vanuit het verdere en recente verleden worden genoemd: bestuurslid/secretaris Kinderkoor De Jonge Stem op de Hoge Enk, bestuurslid/penningmeester Comité Jaarlijkse Wielerronde Hoge Enk, administrateur Buurtvereniging De Hoge Enk, ouderling Kerkvoogd Ned. Hervormde Kerk Elim ’t Harde, lid schoolbestuur Chr. Basisonderwijs ’t Harde en "Administrerend provisor" bij het Couragefonds.

De heer Harm Dijkhuizen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Johannes Lubbartus Hut

Johan Hut heeft een heel lange en veelomvattende carrière als vrijwilliger. Zijn vrijwilligersloopbaan begon al in 1983. In dat jaar werd hij voorzitter van de afdeling zaalvoetbal van SV 't Harde en van 1985 tot 1994 was hij penningmeester van SV ‘t Harde. In 1990 is hij een half jaar lang interim-voorzitter van SV 't Harde geweest. In 1994 is hij naar voetbalclub WHC te Wezep gegaan, waar hij tot 2003 penningmeester was. Sinds 2011 is hij weer lid van de financiële commissie van SV 't Harde. Van 2014 tot 2018 was hijpenningmeester van Vereniging Gemeenschapshuizen 't Harde (VGH). VGH is begin 2019 opgegaan in een overkoepelende beheerstichting: Stichting Gemeenschapshuizen Elburg. Ook van laatstgenoemde stichting is hij sindsdien bestuurslid/penningmeester.

Sinds 2015 is hij penningmeester van Stichting Veluwse Wens Ambulance en tot voor kort was hij penningmeester van Bridgeclub 't Harde. Sinds 1985 is dhr. Hut voetbal-/sportverslaggever voor Lokale Omroep Elburg (LOE), van 1992 tot 1995 was hijsecretaris van de sectie zaalvoetbal van de KNVB afdeling Zwolle, van 1995 tot 2003 was hij voorzitter van het bestuur van Zwem- en Poloclub De Hoksebergte 't Harde en van 2005 tot 2015 was hij tijdwaarnemer en jurylid bij de zwemcommissie van de KNZB Regio Oost. Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat hij ook politiek actief is: van 2010 tot 2014 was hijraadslid/fractievoorzitter van de PvdA-fractie van de gemeenteraad van Elburg en sinds maart 2019 is hijondersteuner van de PvdA-raadsfractie. De heer Johan Hut is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Heimen Pap

Heimen Pap is 22 jaar - van 1996 tot 2018 brandweervrijwilliger geweest. In de loop der jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een breed inzetbaar en zeer ervaren lid van het brandweerkops: als manschap, chauffeur en bevelvoerder op de tankautospuit en als voertuigbedienaar op het redvoertuig, hulpverleningsvoertuig en haakarmvoertuig. Organisatorisch vervulde hij een belangrijke rol als kaderlid, lid van de oefencommissie en de onderhoudscommissie. Verder leverde hij een bijdrage op het gebied van traumanazorg en is hij jarenlang actief geweest in de evenementencommissie.

De heer Heimen Pap is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Bertus Wijnne

De vrijwilligersverdiensten van Bertus Wijnne liggen voor een groot deel bij de Elburger Volleybal Vereniging (EVV). Hij is al ruim 30 jaar lid van EVV en heeft zich in verschillende rollen en hoedanigheden uitermate verdienstelijk gemaakt voor deze vereniging. In 1998 is hij benoemd als hoofd van de commissie PR en sponsoring. In 2003 is hij toegetreden tot het bestuur van EVV en in 2013 is hij benoemd tot voorzitter. Deze functie bekleedt hij nog steeds. Sinds 2004 treedt hijop als scheidsrechter namens EVV en geeft hij leiding aan het comité dat namens EVV het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi in Elburg organiseert. Sinds 2015 is hij actief als trainer voor 3 recreantengroepen en assisteert hij bij de training van de allerjongste leden van de vereniging, de mini afdelingMaar ook op andere terreinen heeft dhr. Wijnne zich verdienstelijk gemaakt. 

Nadat het evenement 'Kerst in de Vesting' in 2017 aan z’n eigen succes ten onder was gegaan, heeft dhr. Wijnne het initiatief genomen tot een doorstart van het evenement. In december 2018 is het evenement voor het eerst georganiseerd, volledig met vrijwilligers. Dhr. Wijnne heeft de afdeling PR en sponsoring van het evenement voor zijn rekening genomen.

Sinds 2014 is hij actief als reporter/interviewer voor de Lokale Omroep Elburg (LOE) Media. Hij heeft van 2003 tot 2016 een eigen radioprogramma “Buurtproat” verzorgd en is voor de LOE actief geweest als sportverslaggever. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd om de crowdfunding actie ‘Help Roeland, Stop PPMS’ financieel tot een succes te maken. En recent heeft hij samen met Egbert Bos en Frans Sellies de Elburg Foundation’ (EBF) opgericht en is hij onder de vlag van de EBF een actie (“van Puin naar Tuin”) gestart om de bewoners van Het Nieuwe Feithenhof een mooie belevenistuin te geven.

Verder kunnen nog worden genoemd zijn vrijwillige inzet voor de Werkgroep ‘Huldiging Kampioenen Gemeente Elburg’ en het evenement Kerst op AmpiesBerg.

De heer Bertus Wijnne is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Van de Kolk  - NWVFoto.nl

NWV© All rights reserved 2024